گاج

بررسی جامع آزمون‌های آزمایشی گاج از چند زاویه

/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%DA%AF%D8%A7%D8%AC

بررسی جامع آزمون‌های آزمایشی گاج نشان می دهد شما نمی توانید از این آزمون ها هر آنچیزی را که انتظار دارید به دست بیاورید. یک آزمون به جز سوالات با کیفیت به برنامه ریزی قوی و جامعه آماری بالا احتیاج دارد. اما باید قبول کرد که از نظر کیفیت سوالات این آزمون ها می تواند همیشه به عنوان یک گزینه کمکی در ذهن دانش آموز، مشاوران و خانواده ها باشد.