نحوه مطالعه دروس

نحوه مطالعه درس عربی برای کنکور سراسری ( به جز انسانی) چگونه است؟

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D8%AC%D8%B2-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C

ما در این مقاله بیان کردیم که برای پیدا کردن نحوه مطالعه درس عربی برای کنکور سراسری ( به جز انسانی) نمی توانیم به شیوه عادی و عمومی رفتار کنیم. شما در این درس با هدفی مشخص رو به رو نیستید و نمی دانید که قرار است چه چیزی را به دست بیاورید، همین سردرگمی عملا آموزش این زبان را سخت و کنکور آن را سخت تر کرده است.