مقدار مطالعه

رتبه های برتر کنکور روزی چند ساعت درس میخونن؟

/%D9%85%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

پیش از اینکه به سراغ زمان مطالعه رتبه های برتر کنکور بروید و آه بکشید سعی کنید خودتان را محک بزنید! یعنی چه؟ یعنی ببینید در این فصل از سال، چقدر می توانید در روز وقت مفید برای درس بگذارید و چه زمان هایی را دوست دارید! خودتان را در یک مسیر راحت و مطمئن قرار دهید.