معرفی رشته مهندسی مکانیک

معرفی رشته مهندسی مکانیک

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%85%D9%87%D9%86%D8%AF%D8%B3%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%DB%8C%DA%A9

بهتر است بدانید رشته مهندسی مکانیک جامع‌ ترین و کامل ترین رشته مهندسی از نقطه ‌نظر تنوع موضوعات تحت پوشش محسوب می شود. این رشته به نوعی پیاده کننده علم فیزیک می باشد. دانشجویان این رشته خودرو تعمیر نمی کنند بلکه آن ها با اصول طراحی و طرز کار اجزای مختلف اتومبیل آشنا خواهند شد.