سینما

معرفی رشته سینما

/%D9%85%D8%B9%D8%B1%D9%81%DB%8C-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%86%D9%85%D8%A7

رشته سینما از زیر مجموعه های رشته هنر است که دارای 4 گرایش کارگردانی، فیلمسازی، فیلمنامه نویسی و تدوین می باشد. مدت 1 الی 2 سال پس از تحصیل در این رشته امکان آن را دارید که در یکی از این گرایش ها ادامه تحصیل دهید و یا فعالیت کاری خود را شروع نمایید.