سهمیه کنکور

انواع سهمیه‌های کنکور

/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%B3%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

سهمیه کنکور یکی از موارد مهمی است که تأثیر زیادی در قبولی یا عدم قبولی داوطلب دارد. غالب‌ترین سهمیه‌ای که برای کنکور سراسری در نظر گرفته می‌شود، سهمیه مناطق است که اکثر داوطلبان کنکوری را افراد این سهمیه تشکیل می‌دهند. موارد دیگری مانند سهمیه شاهد، ایثارگران، رزمندگان، سهمیه مناطق محروم و ... نیز از جمله دیگر سهمیه‌های کنکور هستند که برخی داوطلبان کنکور سراسری شرایط آن را دارند.