سازمان سنجش

بررسی جامع آزمون‌های آزمایشی سنجش

/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D8%B3%D9%86%D8%AC%D8%B4

می توان گفت که نقطه قوت اصلی در بررسی جامع آزمون‌های آزمایشی سنجش جامعه آماری بسیار بالا و نزدیک به کنکور در آزمون های جامع آن است.این جامعه آماری به قدری قوی است که بسیاری معتقد هستند رتبه به دست آمده در این آزمون ها با درصد خطای کمی می تواند آینه ای از رتبه آتی شما در کنکور باشد.