زمان

نحوه مدیریت زمان سر جلسه کنکور

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86

برای رسیدن به یک درصد متعادل در درس ها نیاز به تکنیک های حداقل سوال است به طوری که برای هر درس به اندازه حداقلی وقت اختصاص دهید و حداقل سوالات لازم را بزنید و سپس برگردید. در این تکنیک مدیریت زمان سر جلسه کنکور شرایط تعادلی بین همه دروس کنکور صورت می گیرد.