دروس حفظی

روش مطالعه دروس حفظی کنکور

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%88%D8%B3-%D8%AD%D9%81%D8%B8%DB%8C

مطالعه دروس حفظی کنکور و مرحله سوال سازی دو روش مربوط به هم هستند و هرچه در این دو روش قوی تر ظاهر شوید برنده هستید. سوالات نباید عجیب و غریب باشند و فقط نیاز است که نوع سوال با موضوع درس همخوانی داشته باشد و مطالب جالبی را مطرح سازد.