افت تحصیلی یعنی چی

افت تحصیلی و راه‌های مقابله با آن

/%D8%B1%D8%A7%D9%87-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%B7%D8%B1%D9%81-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C

آنچه به صورت افت تحصیلی شناخته می شود را به صورت ضعف در عملکرد دانش آموزان می شناسند؛ شرایط مختلفی در ایجاد این حالت دخیل اند و راهکار رفع هر کدام با دیگر تفاوت دارد. نیاز است تا خانواده ها با درک این عوامل به فرزند خود کمک کرده و از سرزنش او بپرهیزند.