ادبیات را چطور بخوانیم

نحوه مطالعه درس ادبیات برای کنکور سراسری باید چگونه باشد؟

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1

به طور کلی کنکور یک آزمون ورودی محسوب می شود. این آزمون با وجود این که بر اساس دانش و فهم داوطلبان طراحی شده است اما روش های خاص خودش را دارد. برای این که بتوانیم نحوه مطالعه درس ادبیات برای کنکور سراسری را پیدا کنیم باید به سوالات کنکور مراجعه کنیم و نحوه طراحی سوال را مورد بررسی قرار دهیم.