آزمون آزمایشی

تحلیل آزمون های آزمایشی یک تیر و چند نشان!

/%D9%86%D8%AD%D9%88%D9%87-%D8%AA%D8%AD%D9%84%DB%8C%D9%84-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DB%8C

وقتی تحلیل آزمون های آزمایشی به درستی صورت بگیرد دیگر مدیریت زمان سر جلسه کنکور به سادگی صورت می گیرد در واقع متقاضی می داند که چه کارهایی باید انجام دهد و چه کارهایی انجام ندهد. این روش به تسلط زیاد داوطلب کمک می کند. تحلیل باید به صورتی باشد که متوجه آن شوید نه اینکه فقط به فکر زمان باشید.