نکته و تست شیمی دوازدهم

نکته و تست شیمی دوازدهم


17,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 29 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1400/07/01

پارس آموزان
پارس آموزان
ثبت نام دوره

 

شماره فصلسکانسمبحثزمان فیلم
فصل11مقدمه + انحلال مواد در یکدیگر + چربی ها + تهیه صابون + انواع مخلوط ها 58
2عوامل موثر بر پاک کنندگی+ انواع پاکننده ها + تست+ پاک کننده های خورنده80
3اسید ها و بازها+ مفهوم آرنیوس+ رسانای الکتریکی + تست+ درجه یونش67
4تست+ واکنش های تعادلی+ ثابت تعادل + نمودار های تعادل+ ثابت یونش اسیدی و بازی+ مقایسه  قدرت و خاصیت اسیدی62
5مفهوم pH+ ضد اسیدها + خنثی شدن اسید و باز+ تست مفاهیم اسید و باز و pH74
6تست مسائل Ph60
7تست مسائل Ph61
8تست مسائل Ph63


8:47
فصل 21مقدمه + واکنش های اکسایش-کاهش+ محاسبه عدد اکسایش به روش معادله 67
2 عدد اکسایش به روش ساختار لوویس+ موازنه اکسایش کاهش + تست60
3 مفهوم اکسایش - کاهش مستقیم + تست66
4تست + سلول گالوانی+ تست64
5تست+ باتری لیتیمی + سلول سوختی + تست55
6خوردگی + تست52
7سلول الکترولیتی+ تست - برقکافت68
8تست برقکافت+ آبکاری + تست57


8:12
فصل 31مقدمه+ انواع مواد شیمیایی+ جامدات کووالانسی+ تست62
2مواد مولکولی+ نقشه پتانسیل مولکول ها+ تست73
3فناوری تولید برق+ ترکیبات یونی+ عدد کوئوردیناسیون+  شعاع یونی+ چگالی بار56
4آنتالپی فروپاشی شبکه+ تست59
5ساختار فلزات+ رفتار مواد در برابر نور+ دنیای رنگی یون های وانادیم+ خواص ویژه تیتانیم+ تست58


5:10
فصل 41مقدمه+ طیف سنجی فروسرخ+ نمودار های انرژی و انرژی فعال سازی+ اثر دما و کاتالیزگر بر انرژی فعال سازی58
2تست+ مبدل های کاتالیستی بنزینی63
3مبدل های کاتالیستی دیزلی+ تست+ ثابت تعادل+ تست مسائل K65
4ادامه تست مسائل K44
5اصل لوشاتلیه+ تست56
6ادامه تست+ نمودار های اصل لوشاتلیه+ تست58
7ارزش فناوری های شیمیایی+ سنتز PET + بازیافت PET + سنتز دی استر ها+ تست72


6:58

نمونه تدریس دوره

اگر هنوز سوالی داری، با ما در ارتباط باش ...

با شماره های زیر پاسخگو هستیم.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد