دوره آموزشی شیمی دوازدهم

دوره آموزشی شیمی دوازدهم


15,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 39 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1402/07/01

پارس آموزان
پارس آموزان
ثبت نام دوره

 

 

شماره فصلسکانسمبحثزمان فیلم
فصل11مقدمه + انحلال مواد در یکدیگر + تست  + چربی ها + تهیه صابون54
2انواع پاکننده ها + انواع مخلوط ها 80
3تست انواع پاکننده ها88
4اسید و باز آرنیوس +  تست     + فرایند یونش + تست + درجه یونش + تست104
5رسانای الکتریکی  + مدل آرنیوس +  قدرت اسیدی + تست + واکنش تعادلی + نمودار های تعادل + تست تعادل89
6 ثابت یونش + تفسیر ثابت یونش اسیدی و بازی + تست 53
7 مفهوم ph و خاصیت اسیدی و بازی52
8تست ph و ثابت یونش اسید ها 104
9تست ph و ثابت یونش اسید ها 95
10تست ph و ثابت یونش بازها46
11مفهوم باز + خنثی شدن اسید و باز + تست + تمرین های کتاب66
12 تست استوکیومتری محلول و ph 60
13 تست استوکیومتری محلول و ph + تست ph مخلوط اسید و باز 52


15:48
فصل 21معرفی فصل 2 + مقدمات الکترو شیمی + واکنش های اکسایش-کاهش61
2محاسبه عدد اکسایش به روش معادله و ساختار لوویس 47
3 موازنه اکسایش کاهش + واکنش اکسایش-کاهش مستقیم + تست72
4تست مباحث تدریس شده62
5مسایل اکسایش - کاهش مستقیم (تست)56
6سلول گالوانی94
7تست سلول گالوانی68
8تست سلول گالوانی55
9باتری لیتیمی + سلول سوختی + تست60
10خوردگی + تست73
11سلول الکترولیتی+ تست - برقکافت82
12تست برقکافت64
13آبکاری + تست85


14:44
فصل 31خاک رس+ مقایسه ترکیبات کووالانسی و مولکولی در کتاب62
2جمع بندی انواع مواد شیمیایی+تست+ مواد مولکولی+ نقشه پتانسیل مولکول ها70
3تست+ بررسی نکات مولکول ها در کتاب60
4فناوری تولید برق+ ترکیبات یونی+ عدد کوئوردیناسیون+ شعاع یونی+ چگالی بار+ آنتالپی فرو پاشی شبکه64
5بررسی نکات ترکیبات یونی در کتاب+ تست56
6ادامه تست47
7ساختار فلزات+ رفتار مواد در مقابل نور+ دنیای رنگی یون های وانادیم+ خواص ویژه تیتانیم+ تمرینات دوره ای50
8تست42


7:35
فصل 41مقدمه + مفهوم انرژی فعال سازی67
2اثر دما و کاتالیزگر بر انرژی فعال سازی+ مبدل های کاتالیستی بنزینی و دیزلی+ تست64
3ادامه تست49
4ادامه تست57
5مفهوم ثابت تعادل و مسائل آن77
6اصل لوشاتلیه+ تاثیر دما و غلظلت و فشار بر تعادل+     فرآیند هابر74
7بررسی نکات کتاب+ نمودار های اصل لوشاتلیه+ تست75
8ادامه تست+ ارزش فناوری های شیمیایی+ سنتز PET  و  بطری آب73
9ادامه سنتز PET+ بازیافت PET+  سنتز دی استرها+ تست+ تمرینات دوره ای71


10:10

نمونه تدریس دوره

اگر هنوز سوالی داری، با ما در ارتباط باش ...

با شماره های زیر پاسخگو هستیم.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد