دوره آموزشی شیمی یازدهم

دوره آموزشی شیمی یازدهم


15,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 34 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1402/07/01

پارس آموزان
پارس آموزان
ثبت نام دوره

 

شماره فصلسکانسمبحثزمان فیلم
فصل11الگوها و روندها67
2تست الگوها و روندها + دنیای رنگی عناصر واسطه63
3دنیای رنگی عناصر واسطه + واکنش پذیری + درصد خلوص + بازده درصدی82
4تست واکنش پذیری + درصد خلوص + بازده درصدی70
5تست واکنش پذیری + درصد خلوص + بازده درصدی57
6نفت خام + آلکان ها49
7نام گذاری آلکان ها40
8تست آلکان ها64
9آلکن + آلکین + تست95
10هیدروکربن های حلقوی + زغال سنگ + تمرین دوره ای + تست58


11:08
فصل 21مفاهیم دما و گرما+ تست90
2آنتالپی و نمودار های آن56
3 انرژی گرمایی و آنتالپی+ یخچال صحرایی+ تست57
4استوکیومتری تغییر آنتالپی+تست+  میانگین آنتالپی پیوند و عوامل موثر بر آن50
5ادامه آنتالپی پیوند+ قانون هس+ تست76
6گرماسنج لیوانی+ تست های تلفیقی50
7آنتالپی سوختن و ارزش سوختی+ تست87
8ادویه ها و ترکیبات آلی( الکل+ اتر+ آلدهید+ کتون+ اسید)66
9تست ترکیبات آلی36
10سینتیک شیمیایی و عوامل موثر بر آن50
11مفهوم سرعت واکنش و نمودارهای آن در کتاب+ تمرینات دوره ای85
12تست مسائل سینتیک و نمودار های آن 67
13تست مسائل سینتیک و نمودار های آن 69
14تست مسائل سینتیک و نمودار های آن 36


14:41
فصل 31مقدمه+ پلیمر های پایه نفتی( پلی آلکنی)54
2خلاصه نکات پلیمر ها+  تست53
3ادامه تست+ الکل ها و اسیدها+ ویتامین ها+ تست64
4استر و پلی استر ها+ آمین و پلی آمیدها65
5بررسی نکات کتاب+ تست 79
6آبکافت استر ها و آمیدها و پلیمر آنها+ تست82
7ادامه تست+ جدول جمع بندی ترکیبات آلی57


7:38

نمونه تدریس دوره

اگر هنوز سوالی داری، با ما در ارتباط باش ...

با شماره های زیر پاسخگو هستیم.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد