دوره آموزشی شیمی دهم

دوره آموزشی شیمی دهم


15,000,000 ریال
مدت زمان دوره: 36 ساعت

تاریخ شروع دوره

تاریخ پایان دوره 1402/07/01

پارس آموزان
پارس آموزان
ثبت نام دوره

 

 

شماره فصلعنوان مبحثسکانسزمان فیلم
فصل 1پیدایش عنصرها+ ایزوتوپ و رادیو ایزوتوپ ها+ تست156
جرم اتمی میانگین+ تست+ تست نیمه عمر279
ذرات زیر اتمی+ استوکیومتری عدد آووگادرو+ تست368
طبقه بندی عنصرها+ یکا جرم اتمی+ طیف نشری خطی452
مدل اتمی بور+ تست557
مدل کوانتومی+ آرایش الکترونی+ تست+ قاعده آفبا+ آرایش فشرده+ تعیین دوره و گروه673
تست مدل کوانتومی و آرایش الکترونی764
تست+ لایه های الکترونی و دوره های جدول+ چدول تناوبی850
تبدیل اتم به یون و مولکول+ تست964
بررسی مدل کوانتومی در کتاب+ تمرین های دوره ای1041


10:08
فصل 2هواکره و اجزای آن+ تقطیر جزء به جزء هوای مایع+ تست175
تست+ نام گذاری و فرمول نویسی+ ساختار لوویس268
ادامه ساختار لوویس370
ادامه ساختار لوویس+ تست+ تعیین بار یون458
اکسید های اسیدی و بازی+ تست+ قانون پایستگی جرم و موازنه576
ادامه موازنه+ تست673
 بررسی قانون پایستگی جرم در کتاب+ آلودگی هوا+ اثر گلخانه ای+ شیمی سبز747
توسعه پایدار+ اوزون تروپوسفری+ تست881
قانون گازها+ تست+ قانون آووگادرو+ تست+ مسائل استوکیومتری گازها963
ادامه مسائل استوکیومتری گازها1058
 بررسی رفتار گاز ها در کتاب+ فرایند هابر+ تمرین های دوره ای+ تست1145
جمع
11:59
فصل 3آب، آهنگ زندگی+واکنش های رسوبی + یون های چنداتمی + تست+ مفهوم محلول175
درصد جرمی و ppm + استخراج یونها از آب دریا + تست 283
غلضت مولار + تست372
تست غلضت مولار + گلوکومتر462
انحلال پذیری + تست552
 تست انحلال پذیری676
تست تلفیقی انواع غلظت763
رفتار آب و دیگر مولکول ها در میدان + تست + برهم کنش های ذره ای + تست873
نقطه جوش و میعان + پیوند هیدروژنی + تست993
انحلال مولکولی و یونی + تست + انحلال پذیری گازها + تست1070
تست انحلال پذیری گازها + اسمز و اسمز معکوس + تست + بررسی تمرینات کتاب1163
جمع
13:07

نمونه تدریس دوره

اگر هنوز سوالی داری، با ما در ارتباط باش ...

با شماره های زیر پاسخگو هستیم.

محصول با موفقیت به سبد خرید اضافه شد